***Menneske er som ein følsom skjør plante med føtter i stedet for røtter***

Eit ”frø” trenger 4 naturlege elementer for å kunne vokse og gi god ”frukt”. Eit plantefrø trenger næringsrik mineraljord (”byggesteinar”), reint vatn til bla transport av stoffer frå jorda samt luft med den naturlege karbonkilden CO2 for å skape den rette strukturformen saman med byggesteinane frå jorda. Og ikkje minst sollys for å kunne skape sukkerarter og energi til å vokse å lage blomster, frukter og nye frø.

Slik er det også med oss mennesker. Vi får mat (energi) frå jorda via plantanes unike byggeteknikk frå naturens eigne byggesteinar. Vi trenger reint vatn for å slukke tørsten og for å opprettholde ein frisk kropp som består av ca. 70-80% vatn og ca 12% karbon. Vi trenger også rein luft for å kunne ånde. Og sjølvsagt må også vi ha sollys på kroppen for å opprettholde eit sundt immunforsvar via produksjonen av blant anna D-vitaminer som stimulerast av sollys. Vi pustar ut CO2 og plantane pustar inn CO2 slik at dei kan puste ut luft som vi igjen kan puste inn. Eit fantastisk system i harmoni med naturen.

Men i dag ser det ut til at vi forstyrrar denne harmonien fordi vi ikkje lenger lever i balanse etter naturens eigne prinsipper . Det er mest som om vi har planta våre ”tre på steingrunn” og ikkje eingong klarer å sjå det klart. Det er som om vi ikkje lenger ser ”skogen for berre tre” fordi vi har planta for mange av dei ”i feil jord”?

Alle ”trena” vi har ”planta” er små fragmenter som verkar til saman og utgjere ein stor global ”skogfunksjon”. Denne ”menneskeskapte skogen” består av alle vore mennesklege aktivitetar i alt frå samfunnsstuktur, politikk, etikk(?), jordbruksindustri, fiskeindustrien, skulesystemet, pengesystemet, helsesystemet, forskningssystemet, relgionssystem, mediasirkuset, energisystem osv.

Men har vi planta ein unaturleg ”skog”? Kva er det som gjere til at vi unaturleg stimulerer planteveksten slik at ”treet” vekse raskare og blir ”stort og fint”  i det ytre men samtidig redusert næringsmessig i ”det indre” slik at ”frukta” ikkje blir so ”god”?

Har vi mista heilt kontakten med naturen i oss sjølv? Koffor skjønner vi ikkje at vi helde på å øydelegge oss sjølv og jorda vår med den såkalte ”siviliserte” måten å leve våre liv på? Og heile ”sivilisasjonen” er grunna på eit svært unaturleg ”element” nemleg pengesystemets interessefunksjon som igjen driver  maktkarusellen om naturressursane som utarmar jorda. Pengane er drivkrafta til ”sivilisasjonen” vår og ”frukta” av våre ”tre”…….ei frukt som ikkje kan etast…..for den er basert på frykt og ikkje frukt….

Nokre eksempelet på kor ”siviliserte” vi er blitt:

Genmanipuleringsindustrien: Dei fleste genmanipulerte plantar gir sterile frø (also steril ”frukt”). Generelt kan ein seie at genmanipulerte plantar innehelde bakteriegen som gjere dei motstandsdyktige mot f.eks sprøytemiddel eller dei kan innehelde bakteriegen som får planten sjølv til å produsere giftstoffer for å forhindre insektsangrep. Jorda blir tilført einsarta kunstgjødsel som stimulerar plantevekst men reduserar næringsinnhaldet i planten. Plantane vekse fort og ser ”fine” ut men er also svært lite næringsrike og innehelde i tillegg giftstoffer frå sprøytemiddel og frå planten sjølv. Dei genmanipulerte plantane  spreie sine unaturlege gener via pollinering av naturlege plantar samt at vi liksom skal ete dette for ”å redde verden mot matmangel”.

Fiskeoppdretsnæringa: Mest kvar einaste fjord har fiskeoppdretsannlegg.  Desse anlegga brukar mykje antibiotika for å bukt med ulike fiskesjukdommar. Fiskane blir og vaksinerte. I tillegg har no mange fiskeoppdrett  tatt i bruk genmanipulert fiskefor. Og siste men ikkje minst so blir havet (fiskeoppdrettet) sprøyta med giftige plantevernmiddel for å få bukt med fiskelusa. Det er ein kjent sak at spesielt krepsdyr i skallskifteperioden dør av desse giftstoffa. Og berre for å nemne det så blir også fileane sprøyta fulle i fosfater for at den skal sjå fin ut (kanskje ikkje so rart dei trenger dette som ein siste sluttfinish etter alt den stakkars fisken har igjennomgått?). Og trur du endå fisken frå desse annlegga gir ”god frukt”? Villfisken blir også skadelidande av alle giftstoffa frå fiskeanlegga samt at rømt oppdrettsfisk truar villfiskens eksistensgrunnlag. Ein oppdrettsfisk på 1kg eter 2-3 kg villfiskar. Det genmanipulerte föret som fisken eter blir spredd i naturen når fisken blir ete. Dessutan er også genmanipulerte fiskar blitt ”inn” og desse vil spreie sine unaturlege gener dersom dei rømmer og forplantar seg med villfisk samt at vi vil få i oss desse unaturlege gena.

Geoengineering: (såkalla ”Kjemtrail” blant dei ”uvitne hedningane”).

Sidan teorien om ”menneskeskapt global oppvarming pga CO2” er blitt ”lovfesta” er  det blitt lov til å sprøyte giftstoffer i atmosfæren for å forhindre solinnstråling! Aluminium, Barium, nanopartiklar, Strontium og anna giftige stoffer er visst nok greitt å globalt forureine med so lenge naturgassen CO2 naturleg finnast i atmosfæren og stimulerar til økt plantevekst. Men med mindre sollys vil ein og få mindre plantevekst og dermed mindre CO2 forbruk. Forstå det den som kan. Men finansdepartementet (oljefondet) har visst funne ut at her er pengar å tene på denne teknologien.

Atomkraftverk”Atomkraftverk er berre ein helvetes måte og koke vatn på” (Albert Einstein). Uranium blir samla i ein farleg radioaktiv kjerne som så koker opp vatn for å drive dampturbinar til å lage strøm. Deretter brukar atomkraftverka enorme mengder med strøm i form av olje, gass eller vannkraft for å kjøle ned det oppkokte vatnet. Berre ca. ein times svikt i nedkjølingsstrømmen fører til ukontrollert nedsmelting av kjernen i fleire tusen år. Verdens farlegaste stoff er det menneskeskapte unaturlege stoffet Plutonium som kan ”skapast” frå Urankjernene. Koffor kan vi ikkje heller berre koke vatnet på naturleg vis?

Vaksineindustrien: Vaksinering er ikkje det same som immunisering. Vaksinering fører til eit svekka immunforsvar. Det er heilt unaturleg for menneska å få sprøyta ulike giftstoffer inn i kroppen i den tru at ein skal bli ”naturleg” immun mot ein sjukdom. Det finnast berre ein måte å bli naturleg immun på og det er å få sjukdommen. Det er også slik at dersom kroppen er frisk som ein fisk blir ein heller ikkje sjuk. Hadde det vore meininga at vi skulle tatt vaksinesprøyter ville Gud ha skapt oss med ei ”kanyle” i armen eller rompa alt etter som ;) . Det blir som med fysisk omskjæring…

Bistandsmidell-industrien: Ja for vi må jo hjelpe dei fattige med å bli ”sivilisert” og ikkje sant so snille som vi er?For eksempel bistand til ”grøn revolusjon” i Afrika der pengane går til å fremme genmanipulert jordbruk der bonden blir totalt avhengig av å kjøpe nye gmo-frø kvart år frå genmanipuleringsindustrien sidan avlingen gir sterile frø,  pluss sjølvsagt sprøytemiddel og kunstgjødsel. Litt av ein ”grøn revolusjon” i bistandens namn gitt….

Hydraulic Fracturing (”Fracking”): Jorda består av ca.70% vatn. Av dette er ca.1% ferskvatn og det meste av dette ferskvatnet foreligger i grunnvatnet rundt om på jorda. Gass industrien har fått det for seg at ved å sprøyte giftstoffer ned i fjellgrunnen og sprenge ”små” holkanalar så får dei opp gass til å drive ”sivilisasjonen” vidare. Men at grunnvatnet blir forgifta i prosessen ser visst ikkje til å bety noko som helst so lenge det strømmer inn pengar frå gass salget.

Og andre kunstige treLegemiddelindustrien (full av korrupsjon og giftstoffer),  Sprøytemiddelindustrien (høyrt om Roundup og Agent Orange?), E-stoff industrien (kunstige tilsetningsstoffer som nervegiftene Aspartame og MSG..), våpenindustrien, krigsindustrien om naturressursane osv osv ….

Alle desse trena ser ut til å vere planta på ”fjellgrunn” der pengesystemet utgjere rot systemet som styrer pengepolitikken som ”forar” alle desse ”kunstige” trena med ”næringsstoffer i form av ”gryn” kun for å ”høste endå meir gryn”. Oljefondet vårt er ein stor bidragsytar til mange av desse ”trena” og er derfor sterkt inni sjølve drivsystemet til denne unaturlege og korrupte ”treplantasjen” vi kallar ”sivilisert”………

Vi mennesker har fri vilje til å velje mellom naturleg ”treplanting” eller unaturlege ”treplanting”. Er ikkje tida snart overmoden for å velge å plante ein ny ”skog” for framtidas generasjonar der vi plantar i ”god jord”? Det er ingen andre enn oss sjølve som kan gjere dette valget i ord så vel som handling……?

Korleis kan vi tru at vi klarer betre enn naturen sjølv ved å manipulere naturen og overprøve naturlovene? Naturvitenskapen handler om å forstå at vi er frå naturen og burde følge dens lover. Naturvitenskapen handlar ikkje om å la pengane styre ”vitenskapen” og dermed ”kunnskapen” om oss sjølve. Det finnast ikkje matmangel på jorda det finnast berre eit elendig ”sivilisert” egosystem som skaper matmangel på jorda. Alt vi trenger å gjere er å ”ta makta” tilbake frå pengane som i dag ”styrer” oss og vår korrupte egosentriske ”sivilisasjon”……..og begynne å ”plante” frå vårt naturlege hjertevett ;)

Er ikkje menneske som ein skjør og følsom plante som er avhengig av næringsrik mat, reint vatn, frisk luft og masse sollys og varme for å kunne leve naturleg og  blomstre…………?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende