Litt filosofi («kjærligheit til visdom») skader vel ikkje i begynnelsen av dette nyet året? Jesus sa i si tid at han var Vegen, Sannheita og Livet. Men kva betyr eigentleg det? Han var livets vann (visdommen?), han var livets brød (kunnskapen?), han var lyset for verda (kjærleiksenergi/høgaste bevisstheitsnivå?), han var livets ord (lydens vibrasjonsfrekvens til skapelse?) og han var «døra»  inn til sauene (oss?….hehe), han var vintreet og vi greinene og han sa som så at ………….«Sannheita skal sette deg fri»………..

Kva er så denne «Sannheita» han snakker om? Trur du at det går ann å vete Sannheita og ikkje berre tru på den? Er ikkje vår intuisjonssans direkte kunnskap (viten) utan å tenke bevisst? Also ein sans som er «over» dei 5 sansar som vi burde bry oss om?  Handla Sannheita om kunnskapen og visdommen om naturens og Skapelsens verkemåte og menneska som ein funksjon av denne..? Der naturvitenskap er både den synlege «fysiske» og usynlege «åndelege» sida av naturen i og rundt oss…?

Indiske guruar og vise menn som forstår verdens antatte eldste skriftspråk kalla «Sanskrit» og naturens verkemåte seier vi lever i tidsalderen kalla Kali Yuga («jernalderen» eller «mørkets tidsalder»). Dette er del av ein naturleg astrologisk livssyklus der åndelegheita (bevisstheita) er på sitt lavaste nivå og materielle interesser dominerar («mammon»). Menneska ser utover i den skapte verda men gløymer gjerne å lytte innover til sitt eige indre «Tempel». Desse guruane snakker ikkje om ei relgionstru  som vi i vesten er blitt lært, men om Naturvitenskap der alle vitenskaper er samla under ein felles verkemåte kalla Naturlovene og Skapelseslovene. I den «siviliserte» vesten derimot blir vitenskapane sett på som separate « båsar» og er derfor ikkje ekte (sann) naturvitenskap, for alt i naturen henger ihop inkludert den «åndelege feminine» sida av naturen i oss. Mange vitenskapsmenn har forsøkt å forklare dette fenomen, men dei blir ofte skvisa ut av «varmen» i forsøket. Og dei som er utskvisa av «varmen» får heller ikkje MEDIA omtale! Men tar dei feil for det…og er dei «konspirasjonsteoretikarar» for det……..also «kjettarar»….?  Er du bevisst eller ubevisst?

Sannheita er ikkje avhengig av verkan pengebestikkelser, menneske»bevis» eller makt……den berre ER…Sann i seg sjølv………sannheita = kjærleiksenergi……! Energi….?

Jesus og Buddha (mfl) trur eg var ekte naturvitenskapsmenn som forstod korleis naturen fungerte og dermed korleis menneska fungerar og der «bevisstheita» og tankane våre er essensielle som ein form for energinivå. I følge desse vise menn er det naturlovene som er dei einaste sanne og evige lovene. Alle andre «lover» er menneskeskapte og derfor forgjengelege og ikkje frå naturen av………

Kali tidsalderen begynte 3.102 fKr. Krishna predikerte at «den gylne tidsalder» ville begynne ca.5.000 år etter begynnelsen av Kali Yuga og vil vare ca.10.000 år. Det er berre 12 år mellom Vedaenes Kali Yuga tidsalders begynnelse og Maya kalenderens begynnelse på den «femte store syklus» i år 3114 f.Kr. Begge kalendarane spår om ein ny tidsalder som kan «starta» rundt 21.12.2012 når vår sol står på linje med galaksens sentral»sol». Også vannmannens tidsalder «starta» omtrent samtidig med ei varigheit på 2160 år, når no Fiskanes tidsalder (dualisme=splittelse=shzisofreni) blir avslutta som det siste teiknet i Zodiak (dyrekretsen) som blei «starta» ved Jesus ankomst (då mørkets tidsalder var på sitt mørkaste).

På eit vis handlar «syklusane» om vårt solsystems «fysiske» gang rundt melkevegens sentral»sol» samtidig som det er ei «ufysisk» energimessige side der planetsystemet vårt kanskje vil igjennomgå ein slags energimessig  «renseprosess» via det nokre kallar «fotonbelte» (høgfrekvent energi?). Sjekk ut fysikkaranes «språk» og du vil forstå at ikkje dei heller heilt forstår kva som no skjer. Sjekk ut «fotonbelte»! Det er kanskje desse «nye» energiene som kan fører til szhizofrene («splitta») paranoide handlingar dersom ein ikkje er rota i sitt hjerte («sjølvet»)  ….? Tru no kun på deg sjølv (ditt hjerte)…

Jernalderen er i følge desse vise basert på bla splittelse, forvirring, uvitenheit og likgyldigheit der menneska har mista nesten all sin kontakt med naturen og dermed sin naturlege åndelegheit (bevisstheit).  Jo meir «sivilisert» menneska blir jo meir fjærna menneska seg frå sitt naturlege opphav. For når vi ikkje forstår naturens verkemåte korleis skal vi klare å forstå oss sjølve dersom vi verkar etter naturens eigne prinsipper?

I følge desse vise menn så lever vi i ei tid der Sannheita blir trudd å vere ein løgn og løgnen blir trudd å vere Sannheita. Ein trenger berre å løfte blikket litt for å «sjå» at verda er mest snudd på hauet fordi det naturlege er blitt unaturleg og det unaturlege er blitt «naturleg». Og dette kan vere eit «bilde» på sannheita og løgnen som vi ser i den fysiske verda men som kan ha si rot i den indre verda til kvar og ein av oss via indre psykologi. Det er omtrent litt som i South Parks «parodier» der det vi trur på som sannheita blir speilvendt. Det er f.eks ikkje den livsviktige naturgassen CO2 som er skyld i klimaforandringane. Det er ein gedigen løgn som blir trudd å vere «sannheita» og som til og med er «lovfesta». Heller ikkje vil genmanipulert mat «redde» verdens fattigdom. Det er også ein løgn som blir trudd å vere «sannheita». Korleis kan vi tru at vi kan vere betre enn naturen sjølv….? Fordi vi trur på alle løgnane som om dei var bevist som sannheit og fordi media igjentar dei dag ut og dag inn? Løgnene manglar bevis…..dei er berre nok eit «trussystem» sprett av falske profeter som ikkje eingong har båsvitenskap og støtte seg til….

Så kan ein jo og undre seg over om dei som blei kalla «kjettarar» i si tid (som Jesus og Galileo) er mest tilsvarandes nokre av dei som blir kalla «konspirasjonsteoretikarar» i vår tid? Tenk om det ikkje er vranglære det som nokon av dagens «kjettarar» snakkar om, det som i dag blir trudd å vere løgn? Korleis skille «din sannheit» frå «din løgn»? Via din eigen hjertefølelse (magefølelsen/intuisjonen)? Eller som psykologen Carl Jung sa ved å forstå «krigen» mellom «sjølvet» (sannheita i hjertet?) og «egoet» (løgnen i hjernen?). I dag styrer «egoet» hjernen til mange av oss og då spesielt venstre hjernehalvdel, men det burde vere «sjølvet» som styrar heile hjernen via hjertet for oppnå indre fred og harmoni. Koffor følger vi ofte «blindt» andre enn oss sjølve om ein kun kan finne sannheita ved å følge sin eigen hjerteveg? Hjerte følger naturleg naturlovene. Men vi gløymer ofte å lytte til det som er oss nærmast. Vi bør bli bevisst vår ubevisstheit….

I dag blir vi styrt utanfrå oss sjølve som sauer via kollektiv sosialisme som vi kallar «demokrati» der vi «slepper» å tenke sjølvstendig. Mens vi eigentleg burde styre oss sjølve individuelt innanfrå via vår eigen sannheitsveg og tenkeevne. Men samfunnet og pengesystemet styrer oss istedet for at vi styrer samfunnet via ekte folkestyre utan partipolitikk men med individ»politikk»? Dei fleste politikkarar gjere sitt beste, men dei er sjølve styrte av partiboka, samfunnslovene, pengesystemet, EU-direktiver og retningslinjer av alle slag som dessverre er blitt igjennomsyra av korrupsjon (esa ut som ein «surdeig»). Pengestraumen er fullstendig på ville vegar og oljefondet er eit bevis på det! Demokrati? Hadde alle tatt ansvar for eigne handlingar og vist respekt for andre og naturen ville vi ikkje ha øydelagt naturen eller starta ein einaste krig. Krig blir berre starta av fordi vi følger andre enn oss sjølve. Kva hindrer oss i å lage eit ekte folkestyre der fornufta og naturlovene inkludert menneskerettigheitane er dei einaste sanne lovene…? Vi er som ubevisste «slavar» som trur vi er frie, ….men kva betyr det då at «sannheita skal sette oss fri»?

Kva hindrar oss i å tru på og vere oss sjølve fult ut, den einaste vegen til sannheita og Livet….? Frykta for sannheita om oss sjølve og kva vi eigentleg er? Det er ingenting å frykte for vi er alle unike fasettar frå den same evige Einheita av «bevisst kjærleiksenergi». Det er berre vi mennesker som kan skape vårt eige Paradis på jorda mens vi er fysiske mennesker.  Vi må berre tørr å følge vår eigen «herre» i hjerte utan å frykte sannheita og bli bevisst vår felles energi-forbindelse til vårt opphav. Dette er tida for tilgivelse av andre og ikkje minst oss sjølve som er Vår indre «renseprosess» av opphopa undertrykte energier (vår indre «skyggeverden» bør belysast av oss sjølve). Det er kanskje berre frykta vår som har «tilslørt» sannheita som ein form for nødvendig overlevelsesmekanisme igjennom den «mørke tidsalderen». Så kanskje er tida no inne til å la «maskene falle»? Kanskje vil då Paradis kome «dalandes ned frå himmelen» heilt av seg sjølv («den gylne tidsalder») ….men med ein viss turbulens av både det indre psykologiske og det ytre fysiske slaget …..sidan alt i naturen henger ihop via ulike energier….

Håpar dette var ord til ettertanke……. ;) ?

«Some people now matter how old they get, never lose their beauty – they merely move it from their faces into their hearts”  (Martin Buxbaum) ….ord frå “Amazing Grace” linken under….(lytt gjerne til denne vakre hymne til Naturen med litt høgt volum  ;) http://www.youtube.com/watch?v=2yWcQzNbIyg&feature=related

Tips oss hvis dette innlegget er upassende